Stroj za okretanje i kompletiranje generatora vjetroelektrana snage 1MW

NAZIV PROJEKTA: Stroj za okretanje i kompletiranje generatora vjetroelektrana snage 1MW

 

INVESTITOR: Končar Generatori i Motori d.d.

 

LOKACIJA: Zagreb

 

GODINA PROIZVODNJE: 2012.

 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

 • maksimalna nosivost: 32 t
 • brzina vrtnje osovine okretnog nosača: 0,375 1/min
 • zakretni moment na izlaznoj osovini reduktora: 3693 Nm
 • radni napon: 400 V / 50 Hz

 

TEHNIČKI OPIS:

Stroj je namijenjen prihvatu vjetrogeneratora snage 1 MW, i ukupne mase do 32 t, kako bi se omogućilo njegovo okretanje u skladu sa tehnološkim potrebama, u procesu izrade i montaže vjetrogeneratora.

 

Stroj se sastoji iz slijedećih dijelova:

 • dva okretna nosača za prihvat vjetrogeneratora, sa elektromotornim pogonima, koji služe za prihvat i okretanje statorskog prstena,
 • dva masivna postolja na koji su sidrena uležištenja okretnih nosača,
 • temeljni okvir za sidrenje stroja na betonski pod radionice,
 • radna platforma, postavljena na stupove oko radnog prostora stroja sa prilaznim stepeništem,
 • elektrohidrauličke podizne radne platforme koja se djelovanjem hidrauličkih cilindara i škarastog polužnog mehanizma podiže na određenu visinu,
 • elektroinstalacije i automatike, koja osigurava upravljanje elektromotornim pogonima na stroju.

 

Kao pogonski mehanizmi za rotaciju okretnih nosača, koriste se planetarni zupčasti elektromotorni reduktori. Na izlaznoj osovini reduktora pričvršćen je cilindrični zupčanik sa ravnim ozubljenjem koji je u zahvatu sa ozubljenim vijencem pričvršćenim na okretni nosač.

 

Prihvat vjetrogeneratora na stroj moguć je u horizontalnom ili u vertikalnom položaju.

 

Tehnološki proces izrade i montaže vjetrogeneratora, odvija se po fazama. Stroj je konstruktivno izveden tako da omogućava prihvat vjetrogeneratora i njegovo okretanje u skladu sa tehnološkim potrebama, u tri osnovna položaja:

 • POLOŽAJ "A":  fiksni oslonci za prihvat statorskog prstena postavljeni horizontalno sa donje strane, rotacione stezne uške sa gornje strane,
 • POLOŽAJ "B":  fiksni oslonci za prihvat statorskog prstena postavljeni vertikalno,
 • POLOŽAJ "C":   fiksni oslonci za prihvat statorskog prstena postavljeni horizontalno sa gornje strane, rotacione stezne uške sa donje strane.

 

Tehnološki postupak okretanja i montaže vjetrogeneratora na stroju omogućavaju tri neovisna elektromotorna sustava koji su instalirani na stroju, a to su:

 • elektromotorni pogoni za rotaciju okretnih nosača vjetrogeneratora, kojima se upravlja sa upravljačkog pulta, koji se nalazi na glavnom rasklopnom ormariću. Ormarić je postavljen uz ogradu radne platforme na vrhu prilaznog stepeništa. Na upravljačkom pultu se nalazi i glavna sklopka i sklopke za upućivanje stroja,
 • elektromotorni aktuatori za rotaciju okretnih steznih uški za prihvat statorskog prstena, koji su upravljani putem tipkala sa fiksne radne platforme. Tipkala se nalaze na stupovima poprečnih platformi za prilaz konzolnim dizalicama, na mjestima sa kojih se može kontrolirati rad aktuatora,
 • elektrohidraulički pogon hidrauličke radne platforme, kojom se upravlja sa same platforme, pritiskom na jednu od dvije upravljačke nožne sklopke – "SPUŠTANJE" ili "DIZANJE".